Жан дүйнө жаңырыгы
Бит-сиркеси көзүн басар элинин...

Жан дүйнөдөн жалкоолукту айдаган,
Жан дүйнөңдө иштемчилдик кайнаган.
Себеп кылып бирдемени калп эле,
Сен адамсың кур алакан жайбаган!
Сен-айкөлсүң! Абийириңди сатпаган,
Чедирейип курсак сылап жатпаган.
Сен адилсиң! Мээнеткечти барктаган,
Жатып ичер жалкоо киши жакпаган.

Сен чынчылсың! Акыйкатты жактаган,
Бирөөлөрдү бекеринен какпаган.
Бир тыйынды ысыраптап чачпаган,
Беш-он сомун кайырчыга таштаган.

Эмгектенбей ашык тыйын албадың,
Эл мүлкүнө беш колуңду салбадың.
Мындан аркы жашап өтөр жолуңда,
Мына ушул жүрүшүңдөн танбагын.

Арамы жок өмүр сүрүп келесиң,
Акыл-эстүү сенин берген кеңешиң.
Салттуу, баштуу Ала-Тоонун кыздары,
Сага окшогон уулдарды төрөсүн.

Кадимки эле көрөм сени инимдей,
Каамыт илген чарба атынын бириндей.
Калкыбыздын жүгүн тартып келесиң,
Катуу баскан арышың да билинбей.

Көп адамдын милдети аз, өчү көп,
Көрсөтүшкөн кызматы аз, сөзү көп.
Сиңире бер эмгегиңди элиңе,
Сыймыктансын орус, казак, өзүбек...

Минген атың дайым болсун күлүктөр,
Жүргөн жериң дайым болсун бийиктер.
Эл оозуна сөзгө алынсын ар качан,
Эр-азамат өзүңө окшош жигиттер.

Иштен башка эчтемени билбедиң,
Иномарка машиналар минбедиң.
Убагында жүрдүң түркүн кызматта,
Уурдамай жок, эл мүлкүнө тийбедиң.

Туу катары токтоолукту кармадың,
Турмушуңда көчтө артта калбадың.
Түшсө эгер өз башыңа кыйындык,
Түйшүгүңдү башкаларга таңбадың.

Аман жүрсүн ак никелүү алганың,
Анан дагы аман болсун балдарың.
Калыс сөзүм, чын ниеттен кааларым-
Калкыбыздын каарына калбагын.

Көтөрбөгүн жемдүүлөрдүн чачпагын,
Көзүн карап, кулу болбо акчанын.
Чекеңе да такап турса тапанча,
Чечкиндүүлүк сапатыңдан жазбагын.

Байлык, бийлик бирде келет адамга,
Байып алып көөп кеткен жаман да.
Бит-сиркеси көзүн басар элинин,
Бийлик тийип калган болсо жаманга.

Жаш кезиңден түз жолуңдан бурулбай,
Жашап келдиң арамы жок кымындай.
Чыйрак жүргүн, ден соолукка кам көрүп,
Чың буралган комузумдун кылындай.

Мага жагат, Алмаз, сенин шардыгың,
Маалкатпай айтып салган бардыгын.
Арбын-арбын болсун деймин сендейлер,
Алып жүрчү акыйкаттын жардыгын.

Жазуучу, сүрөтчү, акын агаң
Казакбай АБДЫШЕВ


Талапкерлер парады

Адахам Мадумаровго
Аскар Үзөнгү-Куушту сатканда,
Адахам эмне иш болуп жатканын билген.
Бакиев тезек тердиргенде,
Мадумаров каптын оозун ачып жүргөн.

Камчыбек Ташиевге
Душман ким, дос ким жанында,
Тууган ким ага тушташкан.
Көчөдө хулиган балдардай,
Көрүнгөн жерде мушташкан.
Президенттикти эңсебей,
Милиция болсоң жарашмак.
Генерал келе жатат деп,
Кеп кылып элдер карашмак.
Эки жаат болгон көпчүлүк,
Тынч алып анан тарашмак.

Турсунбай Бакир уулуна
Турсунбайды туу туткан,
Туугандардын пирисиз.
Парламенттен кол үзбөй,
Көбүнөн өзүң тыңысыз.
Президент болом деп,
Канча жыл болду жүрөсүз.

Алмазбек Атамбаевге
Бийликтин чаптык камчысын,
Бетине чыкпай баарыбыз.
Азыр Атамбаевди жамандап,
Артылып артка тилибиз.
Анда Атамбаев болбосо,
Аз калган, өчмөк үнүбүз.
Алмаздан тизгин талашкан,
Азыркылар анда кайда эле.
Ар кайсыл жерди аңдышып,
Издегендери пайда эле.
Тарп аңдыган жорудай,
Таксыры айткан жайда эле.

Муканбетжусуп Сыдыков
Ак-Талаа району.

Кошомат эмес,
чындык ыр

Ала-Тоонун койнунда,
Ардактуу эл-журт аманбы.
Ажого кылдык талапкер,
Алмазбек деген балаңды.
Аламан жарыш астында,
Айтамын элге саламды.

Жыйырма жылдык Кыргыз эл,
Эгемен күнүң кут болсун!
Элибизге биримдик,
Жерибизге кут консун.
Ажолук элдик тактыга,
Атамбаев туш болсун.

Эчен өкмөт, башчы өткөн,
Элдер билет мен эмес.
Чудинов орус Игордон,
Иштеген Кулов кем эмес.
Алардын баары биригип,
Азыр Атамбаевге тең эмес.

Жоопкерчилик жагынан,
Жумуштун көбү өкмөттө.
Адамдын абийир-намысы,
Адал иш жасап өтмөктө.
Ыр менен жатам кайрылып,
Ыраазы болуп өкмөткө.

Максатыңыз биз менен,
Мактанабыз сиз менен.
Жакшы премьерден болдуңуз,
Раззаковдой иштеген.
Тарыхта калат бир гана,
Адамдын аты иш менен.

Пушкин менен Путиндин,
Атын укса башкалар,
Орус калкы деп айтат.
Манас менен Чыңгыздын,
Атын укса башкалар,
Кыргыз калкы деп айтат.

Манас, Чыңгыз дегеним,
Айтып берем себебин.
Эл үчүн кылган өкмөттүн,
Эмгегин айтып беремин.
Айкелин коюп Манастын,
Карасаң бүгүн кыргыздын,
Көтөрүп койду желегин.

Аянтыбыз борборго,
Атабыз Манас баатырдын,
Айкели дагы коюлду.
Аккула минип турбайбы,
Ат баскан жери оюлду.
Арбагы Манас Чынгыздын,
Ар жактан карап турат го,
Эми, азайтыш керек оюнду.

Айтор, Атамбаевдин кылганын,
Акаев дагы кылбады.
Мугалим менен медиктин,
Көбөйткөнүн айлыгын,
Бакиев дагы кылбады.
Көргөн билген чындыгын,
Көкөтаев ырдады.

7-апрель баатырларына таазим

Дүбүртүнө кыргыздын,
Дүйнө эли көңүл бурду го.
Өз элине ал бийлик,
Мылтыгын октоп сунду го.
Ак үйдү алам десеңер
Автомат менен коргойм деп,
Ал сөзүнө турду го.

Окко төшүн тосконду,
Бериптир кудай кыргызга.
Акыры башта бир жолу,
Өлүм бар экен турмушта .
Эл-жери үчүн өлгөндү,
"Эл баатыр" дешет кыргызда.

Жетисинде кыргызды,
Чет элден келип аткан жок.
Өз элине ок аткан,
Кудайга да жаккан жок.
Аткандар качып кетишкен,
Ак үйгө салган капкан жок.

Коогалаң жасап ал бийлик,
Комсортуп кетти жеримди.
Токсонго жакын баланы,
Тоо кийиктей аттырып,
Томсортуп кетти элимди.

Сексен канча баатырдын,
Мекен үчүн жан берип,
Өлгөндүгүн көрдүңөр .
Кыргыздын кымбат балдарын,
Өз колуң менен көмдүңөр.
Ажалдан алып кала алабай,
Айла жоктон көндүңөр.

Акыйкат издеп кайран эл,
Ак үйгө бара жатышкан.
Бийлигин сактап калам деп,
Бейкүнөө элди атышкан.
Ошол күнү мен дагы,
Ыңкылапка катышкам.
Мээлегенби билбеймин,
Мени да башка атышкан.
Сексен жети баланын
Өлгөнүнө кыргыз эл,
Ичибиз жаман ачышкан.

Аттиң дүйнө, ушундай,
Арабызда алар жок.
Ал күндү азыр эстесем,
Айыгаар дарттан абал жок.
Айланып жылдар келсе да,
Аткандардан кабар жок.

Азаматтар, ушул ыр,
Арбагына арналат.
Ар бириңе даңк дейбиз,
Ак топоңду кармалап.
Аткандар болсо силерди,
Оо дүйнөдөн кармалат.

Ал күндөгү максатың
Аткарылаар деп турам.
Атыңарды унутпай,
Ай-ааламга кеп курам.
Артыңарда элиң бар,
Айтканыма бек турам.
"Апрель баатыры"
Кубанычбек Көкөтаев,
Нарын облусу.


кыргыз тилиндеги гезит "Форум"