Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Редакция:


Коомдук-саясий гезит
Башкы редактор:
Эрнис БАЛБАКОВ

Тел: (0312) 5-3333-2

Башкы редактордун орун басары:
Алмаз ТЕМИРБЕК уулу

Жооптуу редактор:
Айбек ШАМШЫКЕЕВ

Редакциялык жамаат:
Эртабылды АТТОКУРОВ
Баратбай АРАКЕЕВ
Жаркынай КАДЫРКУЛОВА

Реквизиттер:
Р/С 1030120000016705
БИК 103001
АКБ "Кыргызстан"

Тел: (0312) 53-33-26

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде катталган №1702
Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Окурмандардын жарыяланган макалалары редакциянын көз карашын билдирбейт.
Жарнамалардын мазмунуна жарнама берүүчүлөр жооптуу.

Буйрутма: 279
Нускасы: 7800

Биздин дарек:
Бишкек шаары,
Шабдан Баатыр көчөсү № 4Б,
3-кабат.

Электрондук дарек:
www.presskg.com
forum0312@gmail.com

"ММКны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды.

Рекламалык маанайдагы материалдарТөмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!