Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттерип»ї

Жаз-майрам, аял-майрам…
Айымдарга
акындардан арзуу сап
Кыялбек УРМАМБЕТОВ
Көрдө сымак бир учугу өмүрдүн,
Сенде, сенде бүт ысыгы көңүлдүн.
Сапар бүтсө көргө деле жетермин,
Сага бирок жетпечүдөй көрүндүм.

Кайнарбек БИЙЛИБАЕВ
Аял деген деңиз, дайра, океан,
Аял деген капкалуу шаар калкыган.
Үйгө келсең шаарга келген сыяктуу,
Пейли кенен кең асмандай чалкыган.

Тургунбек БЕКБОЛОТОВ
Жалын болуп кайдандыр берип кубат,
Жаз жөнүндө ыр жазгым келип турат.
Жаным, бирок, өзүңдүн жоктугуңдан,
Жан дүйнөмдүн дүрмөтү кемип турат...

Жедигер СААЛАЕВ
Сен жок болсоң кыска менин кулачым,
Аял заты, сөздүн айтсаң ырасын
Бир мээримди күндөн алса адамзат,
Экинчисин өзүң төгүп турасың.

Атахан КОЖОГУЛОВ
Көздөрүң деңиз эле,
Жаныбыз эгиз эле,
Адашып анан бир күн ажыраштык.
Ар күнү жаным учуп деңизиме,
Армандуу жетпей келем эгизиме.

Зайырбек АЖЫМАТОВ
Мен сени өмүр бою жандайынчы.
Мээримге канып күндө жайнайынчы.
Сен менсиз калба ушул дүнүйөдө,
Мен сенсиз жер үстүндө калбайынчы.

Гүлжамила ШАКИРОВА
Мен аялмын
Жазга айкашып көктөм көөлбүп бергендей,
Аял барда дүйнө кирсиз тазарат.
Жылмайганы жылуу мээрим төгүлтүп,
Аял менен өмүр көктөп жашарат.

Бардык дүйнө бир өзүңө байланат,
Аял-Эне жашообуздун булагы.
Бакыт кушу бир өзүңө айланат,
Балага эне, эркекке жар, ынагы.

Аз жашоодо азабы көп болсо да,
Аял - Эне, сулуу, назик, гүлбурак.
Барктай алсаң жарашыгын төгүлтүп,
Бактысы артып, баскан изин гүл кылат.

Мен ошолмун, дал ошондой аялмын,
Кылаар кезде кызматыңа даярмын!

Аялсың! - деп, алсыз көрбө жан эркек,
Аның туура, акыйкатта аялмын.
Кылаар кезде кызматымды аянбай,
Кыйындыкта үй тиккенге даярмын.

Мейли өзүңдү бийик сезгин бир баскыч,
Айтпай деле койгун анттуу сырыңды.
Канткен менен касиетим билип кой,
Кай бир кезде токтото алам чырыңды.

Мен ошолмун, мээрим төккөн аялмын,
Чарчап турсаң кубаттантып, таярмын.

Аялсың деп алсыз сезсең сезе бер,
Алым жетет колдошушка ташыңа.
Аяп турам, аял эмес энедей,
Азап мүшкүл иш түшкөндө башыңа.

Жанып күйүп, жан дилиңден сүйө алсаң,
Жароокермин, кучагыңда таттуумун.
Жеңил көрүп, убайымга батырсаң,
Жараланып жандан кечкен аккуумун.

Мен ошолмун, дал ошондой аялмын,
Жаманың жууп, жакшылыгың жаярмын.
Алыс жүрсөң карааныңды утурлап,
Караңгыда жарык берээр чыракмын.
Кана жутуп, анан кайра булгасаң,
Каргыш берип агып кетээр булакмын.
Өкүнүчсүз рахат берип, сүйө алсаң,
Өмүр бою өзүң менен ынакмын.

Мен ошолмун, дал ошондой аялмын,
Ар бир ишке кылдат карап аярмын!
Касиет жол
Улуу кыргыз уюткусун таппаса,
Байыркылар салган нукта акпаса,
Кут даарыган сөөлөтүнөн бөксөрөт,
Куюлушкан сөз байлыгын бакпаса.

Өзөн акпайт, өз арыгын чаппаса,
Өзөк какшайт өздөн жатты жактаса.
Кыдыр деле даарыгандан качпайбы,
Кыргыз туруп кыргыз тилин жаттаса.

Жоомарттыгын дайым башка жаздаса,
Жолу жолдуу болгон кыргыз баштаса.
Эки дүйнө Күн элине баш иймек,
Эгер ошол адебинен жазбаса.

Арамдыкка батып көбү чыдагыс,
Ачкөздүктөн көз тунарып турабыз.
Айкөл Кудай аруулан деп шек берсе,
Ага болбой билип туруп сынабыз.

Кудай бизге тоолор берди урагыс,
Кудай бизге боз үй берди кулагыс.
Ага болбой Батышка баш бурабыз,
А өзүбүз Күн Чыгышта турабыз.
Өзүбүзчө качан оокат кылабыз?

Кудай берген касиетти сактаса,
Кудай берген куттуу жерди сатпаса -
Кубатына толуп турмак Нур эли,
Дүйнө элине сырдуу болуп башкача.
Мындан ары,
Түп башатка түркөйлүгүн таштаса,
Улуу кыргыз урпагы өсөт таптаза!
Динара БЕЙШЕНАЛИЕВА

Из
Турмушту мен оңой гана көчүрүпмүн,
Турган жерден шилтей-шилтей өчүрбөйле.
Булкунупмун, буулугупмун
Табылыпмын, жалыныпмын
Кетилипмин, кертилипмин
Мен турмушту көчүрүпмүн
Көзүн гана.
А өзү албуут экен, кыйын экен
Кыпын экем а мен ушу, сөзгө илээшкис
Болду беле , бар беле, көзгө илээшкис...

Өңгүрөөрүм, өкүрөөрүм билбей турам,
Көрбө мени, көрбөгүлө, карабай өт,
Кайрылбайле баш чулгуп, буруп кеткин
Бул ахыбал куруп кетсин буерделе ...
Билген болсом ,
Балким, деңиз таамп калган тамчы сымак
Тамбас элем, калбас белем анда эле.
Далбастабай, ак булутта жа-ай сыза...

Кечир!
Сен Жараткан кеч мени.
Керек дедиң, келдим да анан
Керектелдим бирок канча
Кантип, кандай
Актадым
Адамдыгым саптагы...
Кыркаар тарта
Кылкылдаган аяктар
Издер эски, издер-издер жапжаңы
Өкүнбөйүн. Ооба, ооба өкүнбөйм
Баары сенден, сага карай агышат.
Түптүз издер, тирүүлүктөн барышат.
Түбөлүккө сага окшошуп калышат.
31-декабрь, 2009-жыл
Жазган жокмун
Жамалыма шамалым ай, баш урба,
Жадымда бар нерселерим катылган.
Жазганым жок, мен апамды ыр кылып
Жазганым жок, гүл жүрөгүн ачылган.

Сөз бүрлөрүн дүйнө кезе чогултуп,
Өмүр тизсем, көзнурумду оорутуп
Агарган бир чач баркына жетпейт эч.
Асман тирейт, апам деген сооп үчүн...

Жай отуруп, сүрөт чийе чүрөктөй
Жазганым жок, махабатты сүрөттөй
Болсо сүйүү, болсо улуулук болгондур
Ыр болбойле, ыйык калсын жүрөктө.....
Аял
Жаз дагы өзүңө окшош изи менен,
Жай дагы өзүңө окшойт жүзү менен.
Күз дагы мөмөлөдү бир өзүңдөй,
Кыш дагы өзүңдөй курч, күчү менен.

Табышмактуу жаныңда сааттар жылбайт,
Таманыңды астыртан таш да тыңдайт.
Таалайыңа жарашса бир азамат,
Тагдыр эмес, тагдырлар ырдайт-ырдайт.

Сенде сыйкыр - чырактын билигиндей,
Сенде сырлар - бийиктин бийигиндей.
Чыдамкайлык чын оту менен сенде,
Сенде дүйнө жүрөгү, ийигиңдей.


кыргыз тилиндеги гезит "Көк Асаба"
email • архив • редакция 
2-март, 2010-ж.:
1-бет
"Актык" суусундугунан
айыккандардын пикири
2-бет
Комуз күүлөрү нотада
3-бет
Улуу дастан касиети
4-бет
Философско-религиозная система кочевников:
Тенгрианство

5-бет
Эл биримдиги жана курултай
Эмил Каниметов,
философия илимдеринин кандидаты

6-бет
Каныбек ИМАНАЛИЕВ
Кыргызга деген кырк сөз

7-бет
Таттыбүбү жана Динара
Ракыя ЖУСУПОВА,
"Эрайым" аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы

8-бет
Жаз-майрам, аял-майрам…
Айымдарга

9-бет
Саймадагы түпкү башат
10-бет
"12 жашымда "Кудайга жалынып "ыйлачумун"
11-бет
"Бул бала "Карамолдо экен"
12-бет
Возможность или неизбежность
14-бет
Дартына даба тапкандар
15-бет
Багы?ды ачсын балкитеп!
16-бет
Көөдөндө


??.??