Коомдук жана руханий гезит◄◄◄
Редакция:


Коомдук жана руханий гезит

Баш редактор
Салтанат Кыдырмаева
Тел.: 0 558 72-87-78

баш редактордун орун басары:

Кайнарбек БИЙЛИБАЕВ

Тел.: 0 779 07-02-33
0 550 88-66-78

Кабарчылар:
Айбек БАЙЫМБЕТОВ
Динара БЕЙШЕНАЛИЕВА
Гулира МАНСАПОВА

Кеңеш жамааты:
Гүлжамила ШАКИРОВА
Шаршенаалы Кабатегин
Канышай Бешбаева

Гезит ээси:
Салтанат Кыдырмаева

Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Окурмандардын жарыяланган макалалары, каттары гезиттин көз карашын билдирбейт.
Цифралар жана фактылардын тактыгына автор өзү жооптуу.


КР Адилет министрлигинде катталган №792. "ММКны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды. Нускасы 2000. Буйрутма №3437Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!