Сенин гезитиң!
№29, 19.08.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Тайгүлүк

Коошпогон тагдырлар...
"Адамдын жумшагын адам жейт " деген ырас белем. Төрүндөгү ырыскысы болгон жалгыз атасын өз үйүнө батыра албаган асан кайгы баланын чайналуусу жана карылар үйүндө күн кечирген карыянын жүз карыса да жүрөк карыбаган ыйык арзуусу баяндалган окуяга назарыңызды бурабыз окурман.

Өз колу менен таштаганын көзү көрсө да дили ишенбей
Бердибай башы калтырагансып уулу өз колу менен таштаганына дале ишене албай, же ички күйүтү тынч алдырбай нес болуп олтурду. Жалгыз уулун жаман ойго кыйбай, өзү жеткиргенине кары ата өз уулу эмес, анын келинчеги деп ойлойт. Карылар үйүнө келгенден тарта ал жерге көнө албай санаага чөгөт. Өзүнө карай суроо узатып сүйлөгөндөргө башын гана ийкегени болбосо эч бирөөнө ооз ачпайт. Эми ага жашоонун өйдө-ылдыйы баары бир өңдүү. Тигинин сөзүнө да мунун сөзүнө да баш ийкейт. Бака-шакадан тажагандай келген жолун карап көз ирмебей тура берет. Тамакка табити да жок экенин баамдаган кыргыз улутундагы Сапар күбүрөнө: "Уулунун айынан тили байланып калбагай эле?!" деп, жанындагыларга айтып камтама болот.
Бердибай келгенине апта айланганда алгач Сапарга ооз ачып сүйлөдү. Ал мурдагыдай болбой сурагандарга да жооп берип тирилип турду. Ар качан көпчүлүктөн четтеп жүргөндү жакшы көрчү. Ал чемоданда катылган атасынан калган чоорун колуна алды да калың чөптүн арасына бөдөнөдөй жашынып, тунжурап бүк түшүп олтуруп калды. Артынан келген Сапар анын тынчтыгын бузгусу келбей далдоодо карап турду. Улутунган Бердибай чоорду кармалап олтуруп ийнине жеткире жай сыбызгыта баштады. Турмуштун татаал жолун баскан азаптуу жүзүндөгү сансыз бырыштар иреңин ого бетер түнөртүп, чеке тамыры көөп, көөдөнүндө арман муңга толгон каректери тээ батып бараткан кызыл нурга чөгүп кетти. Сыздаган үн күнөөсүз наристени, андан алган ырахатты, бактылуу үйбүлөөнү, жыргалды, эч нерседен мүңкүрөбөгөн шайыр кол кармашкан жаштарды эскерип турду.
Андан ары сыбызгы жүрөккө жебе болуп бараткандай ыйлап жатты. Андан токсондогу карыяга келин баланын өзөктөн чыккан ачуу бүрккөн жалыны бүркүлүп жатты.
Үмүттүн шооласы
...Бир кезде уулу Кыял экөө базарлыкка барып чай ичип олтурганда кичинекей балапан тумшук баласына маркум энеси Каным жөнүндө айткан эле. Ошондогу наристе жүрөк уулунун энесин жоктоп ыйлап жатып:
- "Ата, сиз жалгыз эмессиз, эч качан мен сизди жалгыз калтырбайм..." деген сөзүн эстеди. Жакшы оюнда:
- "Кантип эле өз балам тажаал аялынын тилине кирип, көздөй көргөн атасын ара жолго таштасын " - деген оюн улам күңгүрөнгөн кайрыкка салып, бактылуу ата-баланын элүү жыл чогуу өткөргөн күндөрүн сыртка сыбызгытып , бул жашоосуна наалат айтып, бирде чыгып бараткан күндөй жаркыса, бирде батып бараткан күнгө окшоп ындыны өчүп, кайгыга малынып үзүлбөгөн үмүттүн шооласы бүлбүлдөп күйүп-жанып сыздап турду...
Кыяктын кылында, чоордун үнүндө катылгандай
Чоор үнү сыздап, кулак аны тыңдаган сайын Сапар өпкө кага солуктай жаш балача эмшеңдеп жүрөгү кусага толуп чыкты. Анын бир учурдагы тун сүйүүсү көөдөнүнө сыйбай сыртка тээп турду. Кайгыга баткан Бердибайды да унуткандай чоордун кайрыктарынан армандуу арзуусу болгон Жаркынды эстеп улутунуп алды.
... Ошол акылга тайыз эңгезээр заман. Куу турмуштун айынан байлыгына чиренген атасынын бир тууган инисинин кол алдында иштеп жүргөн күн. Жүрөккө чыныгы махабат бир ирет келет белем. Кээ бирөөнө эң эле эртеби... Айылдын чымкый кара тору сулуу кызы Айдайга ашыктыгын арнап кыздын жүрөгүнөн орун алганына Сапар да кубанат. Чиркин дүйнө ал кубанычы көпкө созулбады, ата ордуна ата болуп калган агасы элүү жашында төшөк жаңыртууну жар салып токолдукка Айдайды алмак болду. Айжамалдуу беш көкүл кызды кудалап зордук менен алаарга саналуу күндөр калганда Сапар экөө сүйлөшүп түн ката качып чыгышат. Канча жол жүрүшкөнүн да билишпейт. Токулуу аттын соорусу терге чыланып, айылдан узап ың-жыңсыз бадалдуу теребелге келгенине кубанат. Ошол тапта улам катуулаган жаандан коргонуунун амалын издеген Сапар атын жайдактай агытып, ээр токумун, ооздугун Айдайдын жанына алып келип бадалдын түбүнө олтургузат. Коргонуунун амалын көздөгөн жигит паана кылууга куурай топтоого ашыгат. Теребел жаңырыктап ың-жыңсыз талаа күркүрөгөн дабышка толуп бадалда илинген аттын ооздугуна чагылган тийип, жашылданган бадалдын түбүн каңтара жерден оюп Айдайды да кууратып оюкка ала кирет...
Болуп өткөн кырсыктан башы эңгиреген жигит кабагын кайгы басып көзүнө жаш алат. Жансыз кыздын денесин кучактап, дайынын билдирбей келген ажалга каргыш айтып, ак жаанга айланган жамгырда канчага олтурду. Сапар ошол бойдон артына кайрылбады. Айдайды жерге жашырып, ал жерге карайлап келип турууну адат кылган. Жалгызы жашырылган жайга келген сайын өзүн үмүттүү караган кыздын элеси тирүүдөй элестеп турчу. Өткөн бир ууз арзуусу түбөлүккө түгөнбөс болуп, жылдан жылга өтүп кыяктын кылында, чоордун үнүндө катылгандай...
Жалгыз белек
Атасы кеткенде мүнөзү оңолот деген колуктусунун жоругу күн санап кубулуп барат. Уулу атаны сагынганда баалуу буюм деп кичинекей кезинде сатып берген кумганды карап, атасын көргөндөй эс алып калчу. Бул жолу кумганды ордунан таппай калды.
- Салкын, кумган кайда?
- Эскилиги жеткен чопо кумганды эмне кыласың, айылдан иним келиптир улам кызыкканынан ага берип койдум.
- Кандай жоругуң! Кыял ызаланып кетти. Жайдаңдаган көзүнөн заар чачырап:
- Бөөдө санааны салып атаңды айтып калдыңбы?.. Аны менен токтолбоду оозуна кирген буркан-шаркан сөздөрдү жамгырдай жаадыра баштады.
Үңкүйүп босогодо олтурганга чыдабай төркү бөлмөсүнө кире качты. Ал жактан да аялы үнүн көтөрө чалып заңкылдаганы Кыялды сөз айтырбай мукактандырып турду. Кыял алгач ирет өзүн аялзатынын алдында алсыз экенине моюндагандай үн каталбайт. Мурункудай сүйүктүү айымын карап күлмөк тургай, кашында турган колуктусун мастандай сезип тиктегиси келбеди. Ар качан өзүнө дем берген атасын жоктоп көзүнө жаш алды. Аздектүү адамын колдон учургандай буулугуп кең үйү тарыды. Эң акыры чыдабады белем, санаадан ордунан турбай жатып да калды. О мындайда атакеси уулунун абалына тынчсызданып кара жанын коёрго жай таппай калчу!.. Ичинен атасын ойлогон сайын кубаттанып ордунан турса эле атасын кайра алып келүүгө өзүнө-өзү убада берип жалдырай шыпты тиктейт. Бирок, бул кечиккен акыл экенин убайымга түшкөн уулу туя бербеди.
... Бул күнү бири экинчисине коошпогон тагдырлар бири жалгыз уулун карек талганча карап күйүттөн оопасыз жалган дүйнөдөн көз жумса, экинчиси турмуш шарында эртеңинен күдөр үзбөй үмүттүү карап жатты.

Даярдаган Чынара Абдраева
  SMS-форум

Байлык деген эмне?
Жаңы сынак SMS-форум
Урматтуу sms ээлери! Сиздер үчүн жаңы "SMS-форум" сынагын ачтык. Келгиле, бир теманын айланасында маектешип көрөлү. Биз берген суроого кимде-ким маанилүү, кызыктуу жооп бере турган болсо ал жеңишке жетишип редакция тарабынан 100 бирдик "падеркени" чөнтөк телефонуңардын номуруна "жүктөп" коёбуз . Андыктан чамдагыла!
Кийинки санга суроо:
Бийлик деген эмне?

SF-29-08 абоненти жеңүүчү деп
табылды

SF-29-01. Байлык деген бул иштен алган айлык. Кулпунай +770261937хх

SF-29-02. Байлык-бул акча дешет кээ бир адам, байлык-деп акча үчүн коёт кадам. Жаңыласың, байлык-бул акча эмес, тирүүлүгүң, денсоолугуң байлык экен. Санирабига

SF-29-03. Акчаң толуп ташып, жан дүйнөң жакыр болсо андай байлыктын кереги не? Андан көрөк жүрөгүң сүйүнүчкө толуп турса, айланамда жан кыйбас досторум болсо ошол менин байлыгым. 07728747хх

SF-29-04. Байлык - бул колдун кири , байлыкка берилбеш керек , байлык - бул бир келип кетчү нерсе, ушуну унутпаш керек айланайын кыргыз калкым. Айдеми Айка 05550626хх

SF-29-05. Биринчи байлык денсоолук, экинчи байлык он соолук (кой ). Үчүнчү байлык ак жоолук. Жибек

SF-29-06. Байлыктын түрлөрү: 1-жакындарыңдын жаныңда болгону, ички дүйнөңдүн байлыгы, ушул дүйнөдө 12 мүчөң бүт болуп турганы. Азыркы учурдагы абалга жараша кымбатчылык болгон учурда курсагыңдын ток болгону, сөздүн кыскасы жана нускасы "Кембагалдын бир тойгону бир байыганы". 0773044770

SF-29-07. Байлык колдун кири. Ал бий кылат да, кул кылат. Бий кылган адамда менменсинүү пайда болот, кул болгону коркуп жашайт. Кыскасы жүрөк оору, чыныгы байлык - бак ,биримдик, эркиндик. 07771547хх

SF-29-08. Биринчи байлык - денсоолук, экинчиси ак жоолук дегендей ата-энең, бир тууганың, жаныңда жаркыраган жарың менен мотурайган балдарың болсо мындан артык байлыктын кереги эмне? 0777153155

SF-29-09. Байлык - бул сенин денсоолугуң. Алла ыроологон ар бир күнүң. Анан да алты саныңдын амандыгы, алдыңдагы наның да байлык. Тургунай 07773233хх

SF-29-10. Байлык -бул колдун кири, бирде адамды көкөлөтүп көптүрсө, а бирде мүңкүрөтүп чөктүрөт. Байлык-азгырык. Ал адамды жипсиз байлап алып ар кандай ишти жасоого мажбур кылат. Канчалык байлыкты топтобогун ал утурумдук нерсе. Зыягүл

SF-29-11. Мен үчүн байлык - менин эч нерсеге алмаштыргыс досторум. Жазгүл

SF-29-12. Байлык - бул шайтан. Гүлмайрам 07778159хх

SF-29-13. Биринчи байлык - денсоолук. Денсоолугуң чың болуп, алты саның аман болсо, байлыкты акырындап топтоп аласың. Анан да ата-энең, бир туугандарыңдын жанында бактылуу өмүр кечирүү - бул өзү чоң байлык эмеспи. Жылдыз 07736518хх

SF-29-14. Биринчи байлык денсоолук дегендей, денсоолугуң болсо баардыгы болот. Андан кийин бир мешок акча жана бир кумура алтын болсо керек. Бирок, адам баласы ушунчалык бай болсо дагы бул жашоодон кайтаарда байлыгы калат, кийинки жашоосуна беш убак намазын, 30 күндүк орозосун жана баардык соопторун алып кете алат. Бейиштеги байлык байлык болсо керек. Суля +790454683хх

SF-29-15. Байлык- бул көп акча эмес. Ата-энең кашыңда, бир туугандарың жаныңда болсо мындан өткөн байлыктын не кереги бар. Ал эми көп акчалуу байлык колдун кириндей. Зайка 0777130291