Жакшылыктын жарчысы!◄◄◄
Редакция:


гезити
"Обон" гезитинин редакциясы"
жоопкерчилиги чектелген
коомунун президенти


ОРОЗАЛИЕВ
Дүйшөмамбет Азыбаевич


Башкы редактордун милдетин аткаруучу

Төлөбүбү КАСЫМАЛИЕВА

Коммерциялык директор:
Шаамырза Рахман уулу


КАБАРЧЫЛАР:
Динара Асылбекова
Келсин Мурадил кызы

Корректор:
Жыпара Батыралиева


Менеджер:
Айтурган Сатиева


Редакцияга келип түшкөн кол жазмалар, каттар жана фотосүрөттөр кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Гезитке жарыяланган маектештердин, авторлордун жана окурмандардын пикирлери редакциянын
көз карашын билдирбейт.
"Обон" гезитинин материалдарын пайдаланган
учурда редакцияга шилтеме берүү зарыл.
Гезит редакциянын басма комплексинде терилип, жасалгаланды. "ММКны колдоо борборунун" басмаканасында басылды. Дареги: 720031,
Бишкек ш. Горький көч. 1б. тел.: (0312) 53-00-00
Гезитти интернеттен окугуңуз келсе, www.presskg.com
сайтынан табасыз.
Заказ №1576 Нускасы 10 000 даана

Биздин реквизиттер:
р/с 1091520147830174 БИК: 109015
Филиал ОАО "Юни Кредит Банк"
в г.Бишкек №4
ИНН 01904200210070
Телефондор:
(0-312) 44-98-21, 44-88-88
факс: (0-312) 44-98-19
Гезит КР Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Каттоо күбөлүгү №762


Электрондук дарек:
obonkg@mail.ru

Редакциянын дареги:

"Тунгуч"
Кичирайону

Горький көч.
Ауэзов көч.

3-кабат
"Обон" гезитинин редакциясы

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!